Sophie Hohenberg

Článek 208

Státy, kterým připadlo území bývalého mocnářství rakousko-uherského nebo které vznikly rozpadem tohoto mocnářství, získají všechny statky a majetek bývalé i nynější vlády rakouské, leží-li tento majetek a statky na jejich vlastním území.

Podle tohoto článku budou se rozuměti majetkem a statky vlády rakouské, bývalé i nynější: majetek, který náležel bývalému císařství rakouskému, a zájmy tohoto císařství na statcích, které bývaly společným majetkem mocnářství rakousko-uherského, dále všechen majetek Koruny a soukromé statky bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské.

Tyto státy si nemohou činit nárok na statky a majetek bývalé nebo nynější vlády rakouské, leží-li tyto statky a majetek mimo jejich vlastní území.

Cena statků a majetku získaných jednotlivými státy, vyjímajíc Rakousko, bude stanovena komisí reparační, aby byla připsána na vrub státu nabývajícího a ku prospěchu Rakouska na účet částek dlužných z důvodu povinnosti k náhradě škod. Komise reparační jest povinna odečísti zároveň z hodnoty veřejného jmění takto získaného sumu úměrnou podílu, kterým v hotových penězích, v pozemcích nebo materiálu přispěly, pokud se týká tohoto jmění, země, obce a jinaká místní zřízení samosprávná.

Nabude-li některý stát něčeho podle tohoto článku, bude mu, bez újmy ustanovení článku 203 o zajištěném dluhu, od sumy připsané na jeho vrub a ku prospěchu Rakouska podle předešlého odstavce odečtena taková část nezajištěného dluhu bývalé vlády rakouské, převzatého jmenovaným státem nabývajícím podle řečeného článku 203, jaká odpovídá podle mínění komise reparační nákladům učiněným na statky a majetek státem tím získané. Sumu, jakou se sluší odečísti, určí komise reparační podle zásad, jaké uzná za slušné.

Mezi statky a majetek vlády rakouské, bývalé i nynější, náleží také část nemovitostí jakéhokoli druhu ležících v Bosně a Hercegovině, za které vláda bývalého mocnářství rakousko-uherského podle článku 5 úmluvy ze dne 26. února 1909 zaplatila 2 ½ miliónu tureckých liber vládě ottomanské. Tato část bude úměrná podílu bývalého císařství rakouského na jmenované platbě. Hodnota určená komisí reparační budiž připsána ku prospěchu Rakouska na úhradu částek dlužných z důvodu povinnosti k náhradě škod.

Výjimkou z ustanovení výše uvedených budou bezplatně převedeny:

  1. Statky a majetek zemí, obcí a jiných místních zřízení samosprávných bývalého mocnářství rakousko-uherského a statky i majetek v Bosně a Hercegovině, které nenáležely bývalému mocnářství rakousko-uherskému.
  2. Školy a nemocnice z vlastnictví bývalého mocnářství rakousko-uherského.
  3. Lesy, které náležely bývalému Království polskému.

Státy jmenované v prvém odstavci, jimž připadla území, mohou se schválením komise reparační nabýti bezplatně všech nemovitostí nebo jiných statků, které leží v jejich územích a náležely dříve království českému, polskému neb chorvatsko-slovinsko-dalmatskému, nebo Bosně a Hercegovině, nebo knížecím biskupstvím tridentskému a brixenskému, a jejichž hlavní hodnota záleží v dějinných upomínkách, které se k nim váží.

© 2009 Sophie Hohenberg
  • | Disclaimer