Sophie Hohenberg

Reparační komise                                                                                

Pokladní správa                                                                                                      8. února 1923

Zdá se nyní býti očividné, že se nejen správa poručnictví nezletilých dětí, ale i rakouská vláda se nedomnívá, že tyto statky a tento majetek lze považovat za statky a majetek, spadající pod ustanovení článku 208 mírové Saint-Germainské smlouvy. Československá delegace na druhé straně zastává názor, že s ohledem na zásady přijaté rozhodnutím reparační komice číslo 1087, tyto statky a tento majetek spadají pod ustanovení článku 208, protože si československý stát tyto statky a tento majetek v souladu se zákonem z 12. srpna 1921 přisvojil jako statky a majetek spadající pod ustanovení tohoto článku.

 

© 2009 Sophie Hohenberg
  • | Disclaimer