Sophie Hohenberg

Vévoda z Portlandu, dlouholetý přítel mého pradědečka arcivévody Františka Ferdinanda, se v roce 1919 dozvěděl, že osiřelé děti byly vyhnány z Konopiště. Okamžitě se proto spojil s britským ministrem zahraničí, lordem Curzonem a dotázal se ho, zda by se on nemohl na celou věc dotázat na nejvyšších místech.
Vyslanec Jeho Veličenstva v Československu požádal prezidenta T. G. Masaryka o audienci, které se mu dostalo, a při které mu prezident poté, co se o věci informoval, sdělil toto: Aby se zabránilo případným přehmatům ze strany obyvatelstva, byl majetek zabaven. V okamžiku, kdy toto nebezpečí pomine, vrátí se dům včetně celého vybavení a povolených 500 hektarů půdy do vlastnictví dětí. Zbytek majetku pak vláda od dětí odkoupí.

© 2009 Sophie Hohenberg
  • | Disclaimer