Sophie Hohenberg

My, arcivévoda František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria Rakouský-Este, atd., prohlašujeme jako své pevné a dobře uvážené rozhodnutí, oženit se s urozenou hraběnkou Žofií Marií Josefínou Albínou Chotkovou z Chotkova a Vojnína, dámou šlechtického řádu hvězdy s křížem a dcerou zesnulého tajného rady, komořího a vrchního podkoního jeho císařského a královského apoštolského veličenstva Bohuslava, hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína, a jeho rovněž se na věčnosti nacházející choti, hraběnky Vilemíny, rozené hraběnky Kinské ze Vchynic a Tetova, dámy řádu hvězdy s křížem a palácové dámy. K tomuto manželskému svazku jsme si při zohlednění odjakživa platných a pro nás závazných ustanovení zákonů našeho rodu vyžádali svolení Jeho císařského a královského apoštolského Veličenstva, slavně vládnoucího císaře a krále Františka Josefa I., našeho strýce, jako nejvyšší hlavy panovnického domu a nejjasnějšího vládce celého království a císařství. Jeho Veličenstvu se uráčilo nám toto svolení jako důkaz a výraz své shovívavosti blahosklonně uděliti. Dříve než přikročíme k uzavření manželského svazku, považujeme za svou povinnost potvrditi, odvolávaje se na rodinné zákony, jejichž ustanovení zejména s ohledem na sňatek, který uzavíráme, v celém rozsahu uznáváme a prohlašujeme závazně, že naše manželství s hraběnkou Žofií Chotkovou není rovnorodé, nýbrž manželství morganatické, a kterým se má považovati nyní a pro všechny časy. Na jeho základě naše paní manželka ani děti, které by Božím požehnáním z našeho manželství vzešly, ani jejich potomci si nemohou činiti nároky na práva, pocty, tituly, erby, výhody atd., které náleží rovnorodým manželkám a dětem pocházejícím z rovnorodých manželství pánů arcivévodů.
Zejména uznáváme a prohlašujeme však ještě výslovně, že ani našim dětem pocházejícím z uvedeného manželství a jejich potomkům, protože nejsou členy nejvyššího panovnického domu, nepřísluší právo na následnictví na trůn v královstvích a zemích zastoupených v říšské radě a tím ve smyslu článku zákona z r. 1723 I. a II. v zemích uherské koruny a jsou dokonce vyloučeny z nástupnictví na trůn.
Zavazujeme se svým slovem, že toto prohlášení, jehož významu a dosahu jsme si plně vědomi, uznáváme pro nás závazným po všechny časy, jako pro naši paní manželku a naše děti a jejich potomky, a že se nikdy nepokusíme toto naše dnešní prohlášení odvolati nebo něco podniknouti, co by směřovalo k tomu, aby jeho závazná síla byla oslabena nebo zrušena. K potvrzení tohoto ve dvou vyhotoveních předloženého prohlášení jsme vlastnoručně vyhotovili tyto listiny a opatřili je svou arcivévodskou pečetí.

Vyhotoveno ve Vídni dne 28. června 1900
Podepsán: Arcivévoda František Ferdinand

© 2009 Sophie Hohenberg
  • | Disclaimer